Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - Vietnam Education Symposium (VES) 2023

25-26 mars 2023
Trực tiếp & trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Hanoi (Vietnam)

https://vesvn.sciencesconf.org

VES 2023 sẽ bàn về Giáo dục mầm non (GDMN), một bậc học mang tính nền móng cho một nền Giáo dục quốc gia, và cũng là bậc học chịu nhiều tổn thất và thiệt thòi nhất trong giai đoạn đại dịch, trên các phương diện vật chất và tinh thần của giáo viên và trẻ nhỏ.
Discipline scientifique :  Sciences de l'Homme et Société - Education

Lieu de la conférence
Personnes connectées : 371 |  Contact |  À propos |  RSS |  Vie privée |  Accessibilité